Verhuurmachines voor bouw en industrie
West-Vlaanderen
056 222 111
Oost-Vlaanderen
09 228 28 22
Brussel
02 705 05 09
Antwerpen
03 887 87 81
Charleroi
071 333 638
Duma Rent BVBA

Torkonjestraat 23
8510 Marke
BelgiŽ
Tel.: +32 (0)56 222 111
Fax: +32 (0)56 71 61 41
info@dumarent.be

Privacy Policy

1.    WIE?

Deze Privacy Policy is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt via de website en in het kader van de hoofdactiviteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke is DUMA RENT BV, besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te Torkonjestraat 23, 8510 Marke, met ondernemingsnummer 0891 019 927, met als contactpersoon de heer Aaron Feys (aaron@duma.be).

De Verwerkingsverantwoordelijke doet het mogelijke om uw privacy zo goed mogelijk te respecteren. De Verwerkingsverantwoordelijke leeft hierbij de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) na en/of iedere toekomstige of aanvullende wetgeving die van toepassing is.

2.    WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens van sociale media account, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens,…

3.    WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

3.1    Persoonsgegevens die wij verwerken van klanten en leveranciers
-    Naam;
-    Contactgegevens;
-    Contracten;
-    Facturatiegegevens;
-    Correspondentie;
-    Historiek geleverde of verkregen verkoop en/of diensten;
-    Documenten ter voldoening van de contractuele opdracht of een wettelijke verplichting.

3.2    Persoonsgegevens die wij (mogelijks) van u verkrijgen bij het inschrijven op de nieuwsbrief op de website:

-    Naam
-    Voornaam
-    E-mail adres
-    Adres
-    Onderneming

4.    WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

4.1    Verwerkingsgronden:

We verwerken mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

A.    Wettelijke verplichting:

Om te voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd aan de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van wettelijke en administratieve verplichtingen;

Om te voldoen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Deze opsomming is niet limitatief en onderhevig aan veranderingen.

B.    Noodzakelijk voor de uitvoering van haar overeenkomst:

Pre-contractuele fase:
-    Contacteren, reageren op een verzoek, onderhandelen;
-    Verstrekken en/of opvragen van informatie in het kader van het sluiten van een overeenkomst;
-    Opmaken van overeenkomsten;

Contractuele fase:
-    Klantenbeheer
-    Leveranciersbeheer
-    Uitvoeren van de contractuele opdracht

C.    Gerechtvaardigd belang:

Het verbeteren van de kwaliteit van de dienst, het opleiden van medewerkers en het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke, in de ruime zin.

Het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten van de onderneming.

Het garanderen van de veiligheid, zowel online als in onze bedrijfsgebouwen.

Het contacteren van bestaande klanten voor commerciële doeleinden of het vesturen van een nieuwsbrief voor soortgelijke diensten.

D.    Algemeen belang:

Om te voldoen aan de Witwaswetgeving.

E.    Vitaal belang:

Opgegeven contactpersoon contacteren bij incident

F.    Toestemming:

Voor het versturen van een nieuwsbrief.

4.2    Wijze van verwerken

Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie of een specifieke opdracht.

De gegevens worden steeds bewaard binnen de EU, met uitzondering van de e-mail lijst voor het versturen van nieuwsbrieven die mogelijks ook in de VS kunnen bewaard worden. In dit geval voldoet de gebruikte dienst aan het Privacy Shield. Om haar diensten te kunnen aanbieden laat de Verwerkingsverantwoordelijke zich mogelijks bijstaan door een selectief aantal verwerkers. Indien zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens wordt met hen de nodige garanties bekomen overeenkomstig de GDPR.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw gegevens gewist worden of geanonimiseerd.

5.    VEILIGHEIDSMAATREGELEN

DUMA RENT BV heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan DUMA RENT BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

6.    RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat DUMA RENT BV van uw persoonsgegevens maakt.

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan DUMA RENT BV. Daarnaast heeft u steeds het recht om DUMA RENT BV te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan DUMA RENT BV in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door DUMA RENT BV daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@dumarent.be, per post naar Torkonjestraat 23, 8510 Marke, België of door gebruik te maken van het contactformulier op onze website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

6.6 Automatische beslissingen en profiling
   
De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door DUMA RENT BV evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7.    WIJZIGINGEN

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.


Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker dit webplatform niet verder te gebruiken. Hij kan de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke over gebruikers heeft opgeslagen.

Laatst bijgewerkte versie: 26/11/2020
 

COOKIE POLICY

WIE?

DUMA RENT BV

Torkonjestraat 23

8510 Marke

http://www.dumarent.be

e-mail: info@dumarent.be

BTW BE  0891 019 927

 

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

DUMA RENT BV maakt gebruik van volgende cookies:
1.    Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op het platform van “DUMA RENT BV” zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie.  Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.
2.    Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Zo maakt de website gebruik van een registratie of een nieuwsbrief. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.

Cookie: PHPSESSID (session ID voor het bewaren van de voorkeur van de taal)
3.    Third party cookies
Youtube van Google: YSC; GPS; VISITOR_INFO1_LIVE; PREF)

Doubleclick.net van Google: IDE

Voor meer informatie, zie privacy.google.com

BEHEER VAN COOKIES

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

•    In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.

•   Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).

•    Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox

•   Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.

•   Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.

•   Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome

•    Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.

•    Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.

•    Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari

•   Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.

•   Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.

•   Click ‘Save’.   

 

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen met de hierboven genoemde contactpersoon.


Laatst bijgewerkte versie: 26/11/2020


Bekijk onze meest recente prijslijst!

Raadpleeg onze huidige prijslijst door op 'Lees meer' te klikken.

Lees meer
Bijtanken wordt Opladen

De elektrificatie van het verkeer wordt ook stilaan doorgetrokken op de werkvloer. Ook bij Duma Rent is de transitie al geruime tijd ingezet. Vooral bij machines voor binnengebruik, waar dieselmachines vaak geluidsoverlast veroorzaken en geur en trillingen produceren, worden deze nu vervangen door krachtige accu-machines.

Lees meer
Opening 'Duma Rent Paris' in Canly

Om de 'nieuwe vestiging' voor te stellen nodigde 'Duma Rent Parijs' op 23 juni hun klanten uit op een barbecue in Canly.

Lees meer

duma rent